สปท.พิจารณารายงานการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 2017-07-17 11:00:09 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - Breaking news

 
tags :
 

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. วันนี้ (17 ก.ค.) เริ่มเวลา 09.30 น. มีวาระพิจารณารายงานการปฏิรูป 3 เรื่อง ประกอบด้วย รายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 2 เรื่อง คือ "การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน" ที่เสนอให้ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษาสนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นตัวป้อนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ และรายงานเรื่อง "การปฏิรูปการเรียนรู้การวิจัยพัฒนาการใช้ประโยชน์จากวิทยาการอนุภาคในรูปแบบต่างๆ" โดยเสนอให้รัฐบาลรวมทั้งสถาบันการศึกษาและสังคมไทยทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและความรู้ขั้นสูงระดับอนุภาคต่าง ๆ รวมถึงให้ความสนใจที่จะเรียนรู้ให้มีความเข้าใจอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้มีวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ มีการพิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เรื่อง "การปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) เพื่อยกระดับการสื่อสารของรัฐ ประชาชนและสาธารณะประโยชน์" โดยเสนอให้รัฐบาลกำหนดเป้าหมายและนโยบายการทำงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางข่าวสารภาครัฐ ภาคประชาชน เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นสื่อภาครัฐที่มีความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นองค์กรสื่อตัวแทนรัฐบาลไทยชี้แจงต่อนานาชาติ ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดระเบียบราชการ รัฐบาลต้องกำหนดให้เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ระดับชาติ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และในอนาคตเมื่อมีความพร้อมให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาคเดิม 8 เขต เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะดิจิทัลประเภทท้องถิ่นสำหรับ 4 ภาค

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000072475