โฆษก ทอ.ยืนยันโครงการจัดหาเครื่องบิน T-50TH มีความโปร่งใส

วันที่ 2017-07-13 16:26:21 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - Breaking news

 
tags :
 

พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวถึงกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย คัดค้านโครงการจัดหาเครื่องบิน T-50TH และขอให้ชะลอโครงการ ว่า ประเทศไทยเป็นชาติที่มีเอกราชและอธิปไตย การจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพที่เหมาะสม เพียงพอ และที่จำเป็นเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำหนดให้รัฐต้องมีกำลังทหารไว้เพื่อการป้องกันประเทศ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้กองทัพมีหน้าที่ในการเตรียมกำลังและป้องกันราชอาณาจักร อีกทั้งโครงการจัดซื้อดำเนินการโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกัน

นอกจากนี้ ยังโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งกำหนดโครงสร้างกำลังรบของกองทัพอากาศให้มีฝูงบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น ซึ่งการจัดหาเครื่องบิน T-50TH ในครั้งนี้ จะเข้าประจำการทดแทนเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นแบบ L-39 (ในฝูงบินเดิม) ที่ปัจจุบันทยอยปลดประจำการ หลังครบอายุใช้งาน หากไม่จัดหาทดแทนจะกระทบต่อภารกิจของกองทัพอากาศ

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องที่เริ่มดำเนินการมานานแล้ว ก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเข้ามาบริหารประเทศ กองทัพอากาศจะเดินโครงการต่อไป โดยไม่มีการทบทวนหรือชลอการจัดซื้อ และเชื่อมั่นว่าประชาชนจะเข้าใจถึงการดำเนินงานของกองทัพอากาศ

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000071342

ข่าวที่เกี่ยวข้อง โฆษก ทอ.ยืนยันโครงการจัดหาเครื่องบิน T-50TH มีความโปร่งใส

ข่าวที่คล้ายกัน