ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ BRC

วันที่ 2017-07-07 10:36:58 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - หุ้น

 
tags :
 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์ของ บมจ. บางกอกรับเบอร์ (BRC) เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ BRC เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จึงเป็นเหตุให้ BRC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2542 ข้อ 9(8) กรณีบริษัทจดทะเบียนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000069178