ก่อนทำบุญตักบาตร นึกถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย /สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน

วันที่ 2017-07-05 13:04:19 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - คุณภาพชีวิต

 
tags :
 

ไม่เพียงเท่านี้ เมื่อสำรวจเรื่องการออกกำลังกายก็พบอีกว่า พระสงฆ์ออกกำลังกายน้อยเพราะกลัวผิดพระธรรมวินัย โดยพบว่า ใน 1 วัน พระสงฆ์เดินเบาประมาณ 30 นาที ซึ่งน้อยกว่าชายไทยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 100 นาที พระสงฆ์จึงเป็นกลุ่มบุคคลที่มีโอกาสในการส่งเสริมสุขภาพต่ำ ได้แก่ ขาดการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ขาดการตรวจสุขภาพประจำปี และมีข้อจำกัดในการออกกำลังกาย
ขณะที่พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า แม้อาหารบิณฑบาตจะเลือกไม่ได้ แต่พระสงฆ์สามารถพิจารณาฉันอาหารที่ดีต่อร่างกายได้ โดยพระธรรมวินัย พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ฉันอาหารพอสมควร ส่วนเรื่องออกกำลังกาย พระสงฆ์ไม่สามารถทำเหมือนฆราวาส เพราะพระภิกษุต้องประพฤติตนสำรวม แต่มีหลักกิจวัตร 10 ประการ ที่พระพุทธเจ้าอนุญาต ซึ่งถือเป็นการออกกำลังกาย เช่น การเดินบิณฑบาต กวาดลานวัด ทำความสะอาดวัด เดินจงกลม ตัดต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ เพื่อขยับร่างกาย รวมถึงแกว่งแขนลดพุงลดโรคซึ่งทำได้ในพื้นที่วัด
สรุปว่าประเด็นสำคัญสองเรื่องที่พระสงฆ์ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องฉันอาหารและการออกกำลังกาย แต่เรื่องฉันอาหารเป็นเรื่องที่ฆราวาสต้องมีความรู้และปรับเปลี่ยนวิธีคิดตั้งแต่ต้นทาง ควรจะคำนึงถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
ในงานแถลงข่าวมีภาคีเครือข่ายสำคัญอยู่ร่วมด้วยมีมติตรงกันว่าเรื่องนี้มีความสำคัญที่ต้องเร่งทำความเข้าใจต่อสังคม โดยนพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลให้เกิดมติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ โดยจะมีการขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปคือความร่วมมือในการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์ ฆราวาสและหน่วยบริการสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพที่นำเอาหลักพระธรรมวินัยเป็นตัวนำ และใช้ความรู้ทางสุขภาพเป็นตัวเสริม
ในธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จะมี 3 มิติที่เกี่ยวข้อง คือ 1.พระสงฆ์กับการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพตนเอง 2.ฆราวาสชุมชนและบุคลากรทางสุขภาพ ควรมีข้อปฏิบัติในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์อย่างไรที่เหมาะสมตามหลักพระธรรมวินัย และ 3.บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำของชุมชนด้านสุขภาพ โดยสช.จะร่วมสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญฯ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งในเดือนส.ค. และก.ย.นี้วางแผนไว้ว่าจะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อเห็นชอบ และประกาศให้ภาคีเครือข่ายรับทราบในสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 10 ในเดือนธ.ค.นี้ เป็นเรื่องน่ายินดีที่ภาคีเครือข่ายเห็นพ้องกันที่อยากส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ ยิ่งกำลังเข้าสู่ช่วงเข้าพรรษา ยิ่งต้องเร่งสร้างการรับรู้ให้กับทั้งพระสงฆ์และฆราวาส หากพระสงฆ์เห็นความสำคัญ ก็จะได้นำข้อมูลให้ญาติโยมตระหนักในเรื่องนี้ต่อไปด้วย
เอาเป็นว่าก่อนที่จะมีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ น่าจะถึงเวลาที่ชาวเราฆราวาสจะลงมือเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติในการทำบุญตักบาตร โดยนึกถึงสุขภาพของพระสงฆ์เป็นอันดับแรกกันดีกว่า
เชื่อเถอะค่ะ เริ่มจากเปลี่ยนวิธีคิดแล้ว มันจะส่งผลดีถึงตัวเราเองด้วย

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000068292