ทส. ขับเคลื่อนพลังประชารัฐ ดันเป้าหมายประเทศไทยไร้ขยะอย่างยั่งยืน

วันที่ 2017-06-26 16:33:18 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - คุณภาพชีวิต

 
tags :
 

โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เป็นการขับเคลื่อนการทำงานสร้างวินัยของคนในชาติในการจัดการขยะ เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2556 มีเป้าหมายสำคัญ คือ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อให้มีการรวบรวมขยะส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึกการลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ผ่านระบบการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดวินัยในการจัดการขยะอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทางในชุมชนและสถานศึกษา อันจะนำมาซึ่งสังคมรีไซเคิล หรือสังคมปลอดขยะในที่สุด สำหรับในปี 2560 นี้ มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 738 โรงเรียน ผ่านเข้ารอบที่ 1 จำนวน 34 โรงเรียน แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา และกลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มละ 17 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนบ้านนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนควนโดนวิทยา ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อ.เมือง จ.แพร่

อีกทั้งในปีนี้ได้ร่วมมือขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และ ทสจ.ทั่วประเทศ ในการสนับสนุนงานวิชาการ วิทยากร คำแนะนำ ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และสำหรับชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะที่เข้ารอบที่ 1 นั้น ได้มีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 วันสิ่งแวดล้อมโลก ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

สำหรับความร่วมมือกับภาคเอกชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการสำคัญ คือ “โครงการรวมพลังสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก” โดยร่วมกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ 16 หน่วยงาน ทั่วประเทศ ประกอบด้วย 1.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 3.บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด 4.บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 5.บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(เทสโก้ โลตัส) 6.บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด 8.บริษัท เซ็นทรัล จำกัด (เซ็นทรัลและเซน) 9.บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 10.บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด (ซูเปอร์สปอร์ต) 11.บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ท็อปส์) 12.บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด 13.บริษัท บีทูเอส จำกัด 14.บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด 15.บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) และ 16.บริษัท เสรี พรีเมียร์ จำกัด (ตลาดเสรี มาร์เก็ต เดอะไนน์ พระรามเก้า) รณรงค์งดให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้และลดขยะประเภทถุงพลาสติก ซึ่งได้เริ่มรณรงค์มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สามารถลดถุงพลาสติกได้รวมกันมากถึง 244,545,853 ใบ และยังได้มีการขยายการรณรงค์ จากเดิมที่มีการงดให้บริการถุงพลาสติกทุกพุธและวันที่ 15 ของเดือน ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ของทุกสัปดาห์และในทุกวัน ซึ่งสะท้อนได้ดีถึงการตอบรับและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน

ทั้ง 3 โครงการข้างต้น เป็น ส่วนหนึ่งของความพยายามเชื่อมความประสานภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้าง “พลังประชารัฐ” ที่เข้มแข็ง มีการร่วมแรงร่วมใจในการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ปลูกฝังจิตสำนึกผ่านระบบการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เกิดวินัยในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่ายั่งยืน อันจะ นำไปสู่ “ประเทศไทยไร้ขยะ” และสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม

(พื้นที่ประชาสัมพันธ์)

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000065054

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ทส. ขับเคลื่อนพลังประชารัฐ ดันเป้าหมายประเทศไทยไร้ขยะอย่างยั่งยืน

ข่าวที่คล้ายกัน